விழிப்புணர்வு விளம்பரங்கள்

உங்களது சிந்தனையை தூண்டும் விழிப்புணர்வு விளம்பரங்கள் ...சாதாரணமாக பார்க்காமல் உங்கள் மூளைக்கு வேலைகொடுத்து சிந்தியுங்கள் புலப்படும்


Give our Mother Earth a chance to breath.


 70% of plastic ends up in the sea, and they will never go ‘extinct’


  The sea will take revenge on you one day, or may be even now. It’s really just a matter of time.

 It’s never too late to make a change.

 If you buy them, they were killed because of you.


A funny but effective one, our blockbusters need financial support to continue their heroic life!


Looks very disgusting, but this is what it looks like when you take in secondhand smoke. While most of us go on and on about how difficult it is for an animal to live on the street and fend for itself, let’s no forget that many children go through the same thing as well.
 “While he controls your life, it’s no longer yours.”


 There is more to life than drug-induced ecstacy. You deserve to experience them, drug-free.


  15 square kilometer of rainforest disappears every minute.
 Nothing is greater than saving the people’s life and giving them hope. Feel the gratitude on the woman’s face.It’s not too late for you to realize that you can save an animal’s life by not throwing rubbish everywhere.
 And this is what we humans look like in the eyes of a sea animal.
 Every species on Earth should be loved equally, not just the cute ones.


Now you know how it feels when you are being hunted down.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}