கூகிள் லோகோக்கள் (1998-2012)

கூகுளின் லோகோ வை உருவாக்கியவர் Ruth Kedar கூகிள் லோகோக்கள் சில 

விசேட தினங்களில் மற்றம் அடையும் விடுமுறைகள் பிரபலமானவர்களின் 

பிறந்ததினங்கள் ,நினைவு தினங்கள் ,சரித்திரத்தின் விசேட நிகழ்வுகள் 

போன்றவற்றுக்காக மாற்றப்படுகின்றது இவ்வாறான விசேட 

லோகோக்களை உருவாக்குபவர் Dennis Hwang இதுவரை 1002 விசேட 

லோகோக்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன ..அவற்றுள் சில உங்கள் பார்வைக்கு.....


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}