ஆங்கிலம் மறக்க வேண்டுமா இதை பாருங்கள்youtube இல் Murder of the English language என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்ட வீடியோ தான் இது  
இதைப் பார்த்தபின் அங்கிலம் சாரி ஆங்கிலம் மறந்தால் நான் பொறுப்பல்ல  (தமிழே திக்குதே....)

செத்தாண்டா ....சேகரு....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}