மிகவும் வித்தியாசமான facebook timeline கவர் போட்டோக்கள்

 சில கம்பனிகள் தம்மிடம் நேர்முகத்தேர்வுக்கு வருபவர்களை அவர்களது facebook ஐ வைத்துக்கொண்டுதெரிவு செய்ய ஆரம்பித்துள்ளார்கள் என்பது உங்களுக்கே தெரிந்திருக்கும் ....பலர் உங்களது facebook  ஐ வைத்துத்தான் உங்களை முடிவு செய்கிறார்கள் 
.....கீழே கட்டப்படுள்ள  timeline கவர் போட்டோக்கள் தங்கள் தனித்துவத்தை மற்றவர்களுக்கு காட்டுவதற்காக facebook பயனாளிகளால் அமைக்கப்பட்டது ...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}