பென்சில் கூர் சிற்பங்கள்


பென்சில்களை பயன்படுத்திவிட்டு தூர எறிவதுதான் நமது உலக வழக்கம்...(எமக்கு விசேடமானவர்களின் பென்சில்களைத்தவிர) இங்கே அதைக்கூட சிற்பமாக மாற்றிவிட்டிருக்கின்ரார் ஒருவர்
பென்சிலில் அல்ல பென்சில் கூரில்..இது மிகவும் புதுமையான கடினமன முயற்சி..பென்சில் இதற்கும் பயன்படுகின்றது ஆச்சரியமான விடயம் தான்


thumbs_08(81).jpg


thumbs_01(87).jpg


thumbs_02(86).jpg


thumbs_03(86).jpg


thumbs_04(86).jpg


thumbs_05(84).jpg


thumbs_06(84).jpg


thumbs_07(84).jpg


thumbs_17(56).jpg


thumbs_09(78).jpg


thumbs_10(76).jpg


thumbs_11(73).jpg


thumbs_12(71).jpg


thumbs_13(69).jpg


thumbs_14(67).jpg


thumbs_15(62).jpg


thumbs_16(59).jpg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}