வித்தியாசமானவை


இவை ஃபோட்டோ ஷொப்பின் மாஜிக்கால் உருவானவை..வழக்கமானவற்றைவிட சற்று வித்தியாசமானவையாக இருக்கின்றன ஆனால் இப்படங்களில் பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்

விழிப்புணர்வு விளம்பரங்கள்

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}