1886 இல் இருந்து இன்றுவரை ஒலிம்பிக் போஸ்ரர்கள்


 ஒவ்வொருவருடமும் ஒலிம்பிக் நடைபெறும்போது அதற்கான போஸ்ரர்கள் வெளியிடப்படும்.அவ்வாறு வெளியிட்ட போஸ்ரர்களின் அரிய கலக்ஸன்கள்தான் இவை.
ஒலிம்பிக்கைப்பற்றிய முன்னைய பதிவுகள்...

ஆரம்பகால ஒலிம்பிக் எப்படியிருந்தது?


கடந்த 100 வருட்த்திற்கான போஸ்ரர்கள்


Athens 1896 Olympics
Paris 1900 Olympics
St Louis 1904 Olympics
London 1908 Olympics
Stockholm 1912 Olympics
Antwerp 1920 Olympics
Paris 1924 Olympics
Amsterdam 1928 Olympics
Los Angeles 1932 Olympics
Berlin 1936 Olympics
London 1948 Olympics
Helsinki 1952 Olympics
Melbourne / Stockholm 1956 Olympics
Rome 1960 Olympics
Tokyo 1964 Olympics
Mexico 1968 Olympics
Munich 1972 Olympics
Montreal 1976 Olympics
Moscow 1980 Olympics
Los Angeles 1984 Olympics
Seoul 1988 Olympics
Barcelona 1992 Olympics
Atlanta 1996 Olympics
Sydney 2000 Olympics
Athens 2004 Olympics
Beijing 2008 Olymics

2012 London 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}