கிரியேடிவ்வான வித்தியாசமான விளம்பரங்கள்

மிகவும் வித்தியாசமான விளம்பரங்கள் இவை.விளம்பரப்படுத்தல் உத்திகளில் தற்பொழுது முக்கியாமாக எதிர்பார்க்கப்படுவது வித்தியாசமாக இருக்கவேண்டும் கிரியேட்டிவ்வாகவும் இருக்கவேண்டும்.ஃபொரின் விளம்பரங்களில் அதிகளவானவை இப்படித்தான் இருப்பதற்கு முயல்கின்றன.இவற்றில் என்ன கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கின்றது என்று அவதானியுங்கள்.


1. Stop’n Grow Advertising Bag


Stop'n Grow Advertising Bag

2. Bad Dog Breath


Bad Dog Breath

3. Science Diet Dog Food: Fluffer


Science Diet Dog Food: Fluffer

4. Panasonic Wide-angle Lenses: Harbour


Panasonic Wide-angle Lenses: Harbour

5. The Cosmopolitan of Las Vegas: Banquet


The Cosmopolitan of Las Vegas: Banquet

6. Fast-food Advertisement


Fast-food Advertisement

7. Cool Advertisement Picture


Cool Advertisement Picture

8. Steady Shot


Steady Shot

9. Money Transfer


Money Transfer

10. For Active Sleepers


For Active Sleepers

11. Coca Cola – Into Space


Coca Cola - Into Space

12. Bull


Bull

13. Vitae Homeless Shelter: Trash Bin


Vitae Homeless Shelter: Trash Bin

14. Eli’s Pizza Express: Biketruck


Eli's Pizza Express: Biketruck

15. Syfy Channel: Being Human


Syfy Channel: Being Human

16. Fiat: Hands, Rock


Fiat: Hands, Rock

17. Volkswagen Jetta: Sumo


Volkswagen Jetta: Sumo

18. Playstation PSP: Wound


Playstation PSP: Wound

19. Projected Advertisement


Projected Advertisement

20. Creative Steady Shot Advertisement


Creative Steady Shot Advertisement

21. Surveillance Camera


Surveillance Camera

22. Bike


Bike

23. Tulip Bali Spa: Put fatigue to Sleep


Tulip Bali Spa: Put fatigue to Sleep

24. Tibits, Vegetarian Restaurant


Tibits, Vegetarian Restaurant

25. Britanico English Courses: Beach


Britanico English Courses: Beach

26. Don’t Let Them Get Too Comfortable


Don’t Let Them Get Too Comfortable

27. Lego Ad


Lego Ad

28. Comforta: Man


Comforta: Man

29. Pirelli Truck Tyres: Noah’s Ark


Pirelli Truck Tyres: Noah's Ark

30. Senior Self Defense Academy


Senior Self Defense Academy

31. Organ Donors


Organ Donors

32. OmaX Wide Angle Lenses


OmaX Wide Angle Lenses

33. Reveal Your Dark Side


Reveal Your Dark Side

34. Australia Zoo: Giraffes


Australia Zoo: Giraffes

35. Funny-frisch Chipsfrisch: Bag


Funny-frisch Chipsfrisch: Bag

36. Key Skyline

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}