பிரபல கதாப்பாத்திரங்கள் அவற்றை உருவாக்கியோர்

உலகின் பிரபலமான கதாப்பாத்திரங்கள் இவைதான் என்றுமே மறக்கப்படமுடியாத முதுமையடையாத கதாப்பாத்திரங்கள்.இவர்களை உருவாக்கியோர் காலஓட்டத்தில் மறைந்தாலும் இந்தக்கதாப்பாத்திரங்களினூடாக வாழ்ந்துகொண்டிருப்பார்கள்.சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நிச்சயம் இவற்றிற்கு ரசிகர்கள் இருக்கின்றார்கள்.

Stan Lee with Spiderman
Jim Henson with Kermit

Walt Disney with Mickey Mouse
Matt Groening with Bart and Homer Simpson

George Lucas with Yoda
Seth MacFarlane with the Griffins

Bob Kane with Batman


Jim Davis with Garfield
 E.C. Segar with Popeye


Charles M. Shulz with SnoopyRoss Bagdasarian with Alvin and The Chipmunks
William Hanna and Joseph Barbara with Tom and Jerry
 Peyo with The Smurfs
Max Fleischer with Betty BoopJohn Kricfalusi with Ren and Stimpy
E. Segar and Popeye
joe shuster  with superman


Iwao Takamoto with Scooby-Doo 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}