மிகவும் வித்தியாசமான பாதணிகள்


பெண்கள்தான் எதிலுமே வித்தியாசத்தை எதிர்பார்ப்பவர்கள் ஆயிற்றே.தமது பாதணிகளையும் விடுவார்களா என்ன?வித்தியாசமான 20 பாதணிகள் கீழே.இதன் இறுதியில் இருக்கும் 20 ஆவது பாதணிதான் என்னை கிறங்க வைத்துவிட்டது."பெண்ணாதிக்க சண்முகம்"(எழுத்துப்பிழை அல்ல) என்கிறது இதைத்தான்.


2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.


13.


14.15.16.17.18.19.20.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}