சமையலறை கண்டுபிடிப்புக்கள்


சமயலறைக்கான கண்டுபிடிப்புக்கள் இவை.தாய்க்குலங்கள் சமயலறையில்   உரித்தல்,வெட்டுதல்,பொரித்தல்,அவித்தல்,தாளித்தல் போன்ற ஐந்தொழில்களை இலகுவாக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டசாதனங்கள் இவை.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}