லண்டன் ஒலிம்பிக்கைப்பற்றிய அட்டகாசமான infographics கள்

 அறியாத விடயங்கள் பலவற்றை ஒரே பார்வையில் இலகுவாக விளங்குவதற்கு இன்போ கிராபிக்ஸ்கள் பயன்படுகின்றன.லண்டனில் ஒலிம்பிக் ஆரம்பித்ததும் இவற்றின் அளவு இணையத்தில் சடுதியாக அதிகரித்துள்ளன.இவ்வாறு  வரையறையற்றுக்காணப்படும் இன்போ கிராபிக்ஸ்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவற்றின் தொகுப்பு இது.London 2012 Olympics - Complete Sporting Detailed Guide


"
London 2012 Olympics Live Event Complete Schedule List" width="500" />
How to Watch London Olympics Live Coverage on Social Media" width="500" />
How Will You Watch Olympics Live - Television, iPads, Social Media?" width="500" />
Top Best Apps for London Olympics 2012 Live Event Summer Complete Coverage" width="500" />
What are the Possibilities of Rain during London Olympics?" width="500" />
Interesting Facts about London Olympics Sporting Events" width="500" />
How to Watch London Olympics 2012 Live Event on Twitter" width="500" /> Countries with Most Medals ever in Olympics Live History" width="500" />
List of Advantages the Olympics Hosting City is Getting" width="500" />
12 Amazing Things to do Apart from at London Olympics" width="500" />


  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Post Comment

    Your Comments are Welcome

    }