லண்டன் புதுவருடம்-அழகான வாணவேடிக்கைகள்

2013 ஆம் ஆண்டை லண்டன் மிக மகிழ்ச்சியுடனும் வாணவேடிக்கைகளுடனும் வரவேற்றுள்ளது.2013 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்த கணத்தில் இருந்து தொடர்ந்து 11 நிமிடங்கள்  தொடர்ச்சியாக இந்த வாணவேடிக்கைகள் லண்டன் நகரத்தை ஒளியில் ஆழ்த்தின.இவற்றைப்பார்ப்பதற்கு 250,000 மக்கள்  தேம்ஸ் நதியினருகில் குழுமினர்,வாணவேடிக்கைகளுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக 250 000£ பணம் செலவழிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ  கீழேகுப்பைகள்....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}