உலக /சமூக அரசியலை வெளிப்படுத்தும் ஓவியங்கள்

Polish illustrator Pawel Kuczynski உலக சமூக கலாச்சார அரசியல்களை வெளிப்படுத்தும் ஓவியங்கள். நிச்சயமாக ஒவ்வொரு ஓவியத்திற்கும் ஒவ்வொருபதிவை எழுதுமளவிற்கு கருத்துக்களை விட்டு சென்றிருக்கின்றார்.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Comment

Your Comments are Welcome

}